Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „POL-PARTS” Czesław Miter , NIP 6571017362 , Wesoła 2, 26-065 Piekoszów
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy sprzedaży/realizacji usług zgodnie z art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Będziemy przetwarzać następującą kategorię Waszych danych:
  1. podstawowe dane identyfikacyjne.
 4. Wasze dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: biuro rachunkowe, firmy spedycyjne.
 5. Wasze podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy.
 9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 10. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.