Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [POLPARTS]

z  30.06.2021

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. 2. Podmiot prowadzący sklep internetowy: PHU POL-PARTS CZESŁAW MITER
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [POLPARTS];
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem: https://polparts.pl/sklep/  ], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod [adresem: https://polparts.pl/regulamin-sklepu/].

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod [adresem: https://polparts.pl/sklep/], prowadzony jest przez PHU POL-PARTS CZESŁAW MITER

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PHU POL-PARTS CZESŁAW MITER zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. 2. Podmiot prowadzący sklep internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Podmiot prowadzący sklep internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy PHU POL-PARTS CZESŁAW MITER,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową [adres www], dokonać wyboru Towaru oraz – ewentualnie – także ich specyfikacji – np. wyboru Towaru i jego określonych cech, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Podmiotem prowadzącym sklep internetowy Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie w trakcie realizacji” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub [inne metody dostawy]. Koszty dostawy wynoszą [dokładne koszty dostawy lub link na stronę z szczegółami]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od [1] do [5] dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego [10 1050 1416 1000 0022 0946 6305   ING Bank Śląski S.A ],

b.) płatnością w systemie [PRZELEWY24),

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Podmiotu prowadzącego sklep internetowy podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: PHU POL-PARTS CZESLAW MITER Wesoła 2 , 26-065 Piekoszów

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 Warunki określone w punktach 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 i 8.6 mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do konsumentów.

8.2 Podmiot prowadzący sklep internetowy udziela rękojmi na Towary na warunkach określonych w niniejszym artykule oraz wyłącznie w odniesieniu do wad prawnych i wad fizycznych stanowiących niezgodność Towaru z Umową, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny. W szczególności, wada fizyczna oznacza wadę produkcyjną oraz wadę materiałową, polegającą na różnicach dotyczących rodzaju materiału.

8.3 Wyłącza się wszelkie inne gwarancje. Okres przedawnienia wynosi dwa lata, a jego bieg rozpocznie się w momencie odbioru przez Klienta Towarów objętych Wysyłką i Transportem. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w formie Reklamacji, złożonej przez Klienta w sposób określony w art. 8.6 poniżej.

8.4 Żadne ograniczenia nie mają zastosowania do szkód osobistych, umyślnych lub roszczeń zgłaszanych na podstawie przepisów dotyczących obowiązkowej odpowiedzialności, np. odpowiedzialności za produkt.

8.5 Podmiot prowadzący sklep internetowy nie udziela jakichkolwiek gwarancji — wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych — dotyczących kompatybilności z narzędziami, sprzętem lub jakimkolwiek składnikiem majątku Klienta oraz nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie Towaru przez Klienta w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.

8.6 Jeżeli Klient wykryje wadę fizyczną lub prawną Towaru, może on złożyć Reklamację, która zostanie odebrana i rozpatrzona przez Podmiot prowadzący sklep internetowy w terminie 14 dni od jej otrzymania. Podmiot prowadzący sklep internetowy może zażądać dalszych informacji i/lub zwrotu odpowiedniego Towaru, pod nadzorem Klienta i na koszt Klienta, do jego magazynu w celu odpowiedniej weryfikacji zgłoszenia zawartego w Reklamacji. Po przeprowadzeniu kontroli Podmiot prowadzący sklep internetowy może zadecydować, czy zgodnie z przepisami prawa należy zwrócić równowartość Ceny, czy też naprawić lub wymienić Towar.

8.7 Warunki określone w punktach 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców.

8.8 Podmiot prowadzący sklep internetowy udziela rękojmi na Towary na warunkach określonych w niniejszym artykule oraz wyłącznie w odniesieniu do wad prawnych i wad fizycznych stanowiących niezgodność Towaru z Umową, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.

8.9 Wyłącza się wszelkie inne gwarancje. Okres przedawnienia wynosi 12 miesięcy, a jego bieg rozpocznie się w momencie odbioru przez Klienta Towarów objętych Wysyłką i Transportem. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w formie Reklamacji, złożonej przez Klienta w sposób określony w art. 8.12 poniżej.

8.10 Podmiot prowadzący sklep internetowy w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wad objętych powyższą rękojmią . Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego sklep internetowy w odniesieniu do zawartych Umów ogranicza się do Ceny sprzedaży danej Jednostki Towaru. Żadne ograniczenia nie mają zastosowania do szkód osobistych, umyślnych lub roszczeń zgłaszanych na podstawie przepisów dotyczących obowiązkowej odpowiedzialności, np. odpowiedzialności za produkt.

8.11 Podmiot prowadzący sklep internetowy nie udziela jakichkolwiek gwarancji — wyraźnych, dorozumianych ani ustawowych — dotyczących kompatybilności z narzędziami, sprzętem lub jakimkolwiek składnikiem majątku Klienta oraz nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie Produktu przez Klienta w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.

8.12 Jeżeli Klient wykryje wadę fizyczną lub prawną Towaru, może on złożyć Reklamację, która zostanie odebrana i rozpatrzona przez Podmiot prowadzący sklep internetowy w terminie 30 dni od jej otrzymania. Podmiot prowadzący sklep internetowy może zażądać dalszych informacji i/lub zwrotu odpowiedniego Produktu, pod nadzorem Klienta i na jego koszt, do jego magazynu w celu odpowiedniej weryfikacji zgłoszenia zawartego w Reklamacji. Po przeprowadzeniu kontroli Podmiot prowadzący sklep internetowy może zadecydować, czy zgodnie z przepisami prawa należy zwrócić równowartość Ceny, czy też naprawić lub wymienić Towar.

8.13 Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej Podmiot prowadzący sklep internetowy nie przyjmuje zwrotów nabytych Towarów poza wyjątkowymi sytuacjami, które muszą zostać uprzednio ocenione wedle uznania Podmiotu prowadzącego sklep internetowy i które zostały zgłoszone przez Klienta w przesłanym formularzu Zwrotu Towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Podmiot prowadzący sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PHU POL-PARTS CZESLAW MITER Wesoła 2 , 26-065 Piekoszów,  mailowo pod adres [adres e-mail lp.st1719198267raplo1719198267p@pel1719198267ks1719198267] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.